Thứ Sáu, 31/03/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Đề nghị các bộ, ngành hoàn thành mục tiêu cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 4

Thứ tư, 21/04/2021

Vừa qua, Bộ TT&TT đã ban hành Văn bản số 1144/BTTTT-THH về việc đôn đốc các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai và hoàn thành mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công (DVC) đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 gửi các bộ, ngành, địa phương.


 
Tính đến hết năm 2020, tỷ lệ DVCTT mức độ 4 trung bình của cả nước là 30,86%, đạt mục tiêu năm 2020 nêu tại Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019 - 2020, định hướng đến 2025. Để phát triển Chính phủ điện tử hướng tới Chính phủ số trong giai đoạn mới, việc cung cấp DVCTT vẫn là nhiệm vụ được ưu tiên hàng đầu. Vì vậy, Bộ Thông tin và Truyền thông đã ban hành Văn bản số 1144/BTTTT-THH đề nghị các bộ, ngành, địa phương: 
1. Tiếp tục triển khai quyết liệt và có hiệu quả các giải pháp để đạt được mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021. Đối với các dịch vụ công không đủ điều kiện đưa lên trực tuyến mức độ 4, cần ứng dụng triệt để các giải pháp kỹ thuật nhằm đưa tối đa các hoạt động cung cấp dịch vụ công lên môi trường mạng, từ quá trình nộp, tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính cho đến trả kết quả tới người dân, doanh nghiệp.
2. Giao Cơ quan chuyên trách về công nghệ thông tin của các bộ, ngành xây dựng kế hoạch triển khai DVCTT mức độ 4, trong đó cần thể hiện rõ các nội dung sau: 
- Mục tiêu cung cấp 100% dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 theo từng tháng;
- Danh sách các dịch vụ công đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 trong năm 2021 và danh sách các dịch vụ công không đủ điều kiện lên trực tuyến mức độ 4 (kèm theo giải thích nguyên nhân không đủ điều kiện).
Kế hoạch gửi về Bộ Thông tin và Truyền thông (Cục Tin học hóa) trước ngày 29/4/2021 để theo dõi và đôn đốc. 
3. Định kỳ hàng tháng gửi báo cáo triển khai cung cấp DVCTT về Bộ Thông tin và Truyền thông qua Hệ thống đánh giá mức độ chuyển đổi số tại địa chỉ: https://dti.gov.vn để tổng hợp. Đồng thời, Hệ thống thu thập, đánh giá việc sử dụng thông tin và DVCTT (Hệ thống EMC) do Bộ Thông tin và Truyền thông xây dựng khi kết nối với Cổng dịch vụ công và Hệ thống một cửa điện tử cấp bộ sẽ theo dõi thực tế triển khai cung cấp DVCTT của các bộ, ngành.
 Bộ Thông tin và Truyền thông giao Cục Tin học hóa là cơ quan đầu mối tổ chức, phối hợp, hướng dẫn các bộ, ngành thực hiện đẩy mạnh cung cấp DVCTT. Đầu mối liên hệ của Cục Tin học hóa: Đ/c Mai Thanh Hải, Phòng Thông tin và dịch vụ công trực tuyến; thư điện tử: mthai@mic.gov.vn.
 
PV
 
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
2249373

Trực tuyến: 42

Hôm nay: 796