Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Hệ thống văn bản
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-tieu-chi-nhan-dien-bao-hoa-tap-chi-bao-hoa-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop-bao-hoa-mang-xa-hoi-va-bieu-hien-tu-nhan-hoa-bao-chi Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-tuyen-truyen-xay-dung-chinh-quyen-dien-tu-chuyen-doi-so-den-nam-2025-dinh-huong-den-nam-2030-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
trien-khai-thuc-hien-bo-quy-tac-ung-xu-tren-mang-xa-hoi-tren-dia-ban-tinh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
thong-tu-so-quy-dinh-tieu-chuan-dieu-kien-noi-dung-hinh-thuc-thi-hoac-xet-thang-hang-chuc-danh-nghe-nghiep-vien-chuc-chuyen-nganh-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
phong-tranh-cac-vu-tai-nan-giao-thong-dac-biet-nghiem-trong Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-cong-tac-binh-dang-gioi-vi-su-tien-bo-cua-phu-nu-nam-2021 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
bao-cao-cong-tac-bao-chi-tuyen-truyen-thang-32021-dinh-huong-tuyen-truyen-thang-42021 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
thuc-hien-van-ban-so-2595bttt-cbc-ngay-1472020-cua-bo-tttt Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
thong-tin-tuyen-truyen-nhiem-vu-trong-tam-quy-iii-nam-2020 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ve-viec-cong-bo-thu-tuc-hanh-chinh-duoc-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-xuat-ban-in-va-phat-hanh-thuoc-pham-vi-chuc-nang-quan-ly-cua-bo-thong-tin-va-truyen-thong Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
thong-tu-ban-hanh-dinh-muc-kinh-te-ky-thuat-ve-san-xuat-chuong-trinh-phat-thanh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
tuyen-truyen-de-an-so-hoa-truyen-hinh-mat-dat-2019 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
tuyen-truyen-pho-bien-ve-cuoc-thi-thiet-ke-li-xi-hat-giong Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
cung-cap-tai-lieu-tuyen-truyen-ve-tom-cang-do Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
cung-cap-tai-lieu-tuyen-truyen-ve-mot-so-bien-phap-khan-cap-ve-quan-ly-giet-mo-lon-tieu-thu-san-pham-tu-lon-co-benh-dich-ta-lon-chau-phi Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-chi-tiet-to-chuc-le-khai-mac-ngay-sach-viet-nam-tinh-ninh-binh-lan-thu-6-gan-voi-trien-lam-so-hoang-sa-truong-sa-cua-viet-nam-nhung-bang-chung-lich-su-va-phap-ly-nam-2019 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-ngay-sach-viet-nam-tinh-ninh-binh-lan-thu-6 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-to-chuc-ngay-sach-viet-nam-lan-thu-6-tren-toan-quoc Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-trien-khai-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2019-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-va-to-chuc-cac-hoat-dong-ky-niem-50-nam-thuc-hien-di-chuc-cau-chu-tich-ho-chi-minh-60-nam-bac-ho-ve-tham-ninh-binh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
day-manh-thong-tin-tuyen-truyen-ve-bao-ve-thong-tin-ca-nhan-tren-moi-truong-mang Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ra-soat-danh-gia-thuc-trang-hoat-dong-xuat-ban-in-phat-hanh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
danh-sach-nguoi-phat-ngon-cac-so-nganh-ubnd-cac-huyen-thanh-pho-tren-dia-ban-tinh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
luat-bao-chi-ngay-28-thang-12-nam-1989-da-duoc-sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-theo-luat-so-121999qh10-het-hieu-luc-ke-tu-ngay-luat-nay-co-hieu-luc-thi-hanh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
quy-dinh-chi-tiet-viec-phat-ngon-va-cung-cap-thong-tin-cho-bao-chi-cua-cac-co-quan-hanh-chinh-nha-nuoc Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
quy-dinh-ve-luu-chieu-dien-tu-doi-voi-loai-hinh-bao-noi-bao-hinh-va-bao-dien-tu-doc-lap-voi-co-quan-bao-chi Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-thong-tu-so-162015tt-btttt-ngay-17-thang-6-nam-2015-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-quy-dinh-chi-tiet-thi-hanh-nghi-dinh-so-1872013nd-cp-ngay-20-thang-11-nam-2013-cua-chinh-phu-ve-xuat-khau-nhap-khau-hang-h Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
thong-tu-lien-tich-quy-dinh-ma-so-tieu-chuan-chuc-danh-nghe-nghiep-cua-cac-chuc-danh-vien-chuc-bien-tap-vien-phong-vien-bien-dich-vien-va-dao-dien-truyen-hinh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ke-hoach-to-chuc-thuc-hien-phong-trao-thi-dua-ca-nuoc-chung-tay-vi-nguoi-ngheo-khong-de-ai-bi-bo-lai-phia-sau-giai-doan-2016-2020-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ninh-binh Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
ve-viec-cong-bo-danh-muc-van-ban-quy-pham-phap-luat-con-hieu-luc-thuoc-linh-vuc-quan-ly-nha-nuoc-cua-bo-tu-phap-tinh-den-het-ngay-3062016 Văn bản lĩnh vực TT - BC - XB
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692796

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 45