Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH

STT
Tên TTHC
Lĩnh vực
Đơn vị thực hiện
1
Báo chí
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
2
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
3
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
4
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
5
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
6
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
7
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
8
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
9
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
10
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
11
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
12
Bưu chính
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
13
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
14
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
15
Xuất bản, in và phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
16
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
17
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
18
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
19
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
20
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
21
Báo chí
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
22
Báo chí
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
23
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
24
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
25
Báo chí
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
26
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
27
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
28
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
29
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
30
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
31
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
32
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
33
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
34
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
35
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
36
Xuất Bản, In và Phát hành
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
37
Báo chí
Phòng Thông tin Báo chí Xuất bản
38
Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử
Phòng Công nghệ - Bưu chính -Viễn thông
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692814

Trực tuyến: 9

Hôm nay: 63