Thứ Năm, 02/02/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Thủ tục hành chính
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-389qd-ubnd-ngay-13052021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-xuat-ban-in-va-phat-hanh-bao-chi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-388qd-ubnd-ngay-1352021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-319qd-ubnd-ngay-17042020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyengiai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-452qd-ubnd-ngay-1752022-cua-ubnd-tinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-buu-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-27qd-ubnd-ngay-06012020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thongubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1954323

Trực tuyến: 68

Hôm nay: 1336