Thứ Năm, 25/04/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 
Thủ tục hành chính
Quyết định ban hành quyet-dinh-849qd-ubnd-ngay-3092022-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuc-hien-tai-trung-tam-phuc-vu-hanh-chinh-cong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-198qd-ubnd-ngay-0932023-cua-ubnd-tinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-122qd-ubnd-ngay-10022023-cua-ubnd-tinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-bi-bai-bo-trong-linh-vuc-xuat-ban-in-va-phat-hanh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-389qd-ubnd-ngay-13052021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-sua-doi-bo-sung-thay-the-trong-linh-vuc-xuat-ban-in-va-phat-hanh-bao-chi-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-388qd-ubnd-ngay-1352021-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-phe-duyet-quy-trinh-noi-bo-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-ubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-319qd-ubnd-ngay-17042020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyengiai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-452qd-ubnd-ngay-1752022-cua-ubnd-tinh-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-moi-ban-hanh-sua-doi-bo-sung-linh-vuc-buu-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh
Quyết định ban hành quyet-dinh-so-27qd-ubnd-ngay-06012020-cua-uy-ban-nhan-dan-tinh-ve-viec-ve-viec-cong-bo-danh-muc-thu-tuc-hanh-chinh-thuoc-tham-quyen-giai-quyet-cua-so-thong-tin-va-truyen-thongubnd-cap-huyen-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
4562641

Trực tuyến: 109

Hôm nay: 10116

Hôm qua: 10548