Thứ Sáu, 22/09/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Giới thiệu

Cơ cấu tổ chức

CƠ CẤU TỔ CHỨC SỞ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG NINH BÌNH

Địa chỉ: Đường Phạm Văn Nghị, phố 4, phường Đông Thành, thành phố Ninh Bình

Điện thoại: 0229.3889238; Fax: 0229.3889239 Email: stttt@ninhbinh.gov.vn

A. Sơ đồ cơ cấu tổ chức

B. Phân công nhiệm vụ Lãnh đạo Sở 

Sở Thông tin và Truyền thông thông báo phân công nhiệm vụ đối với Lãnh đạo Sở, cụ thể như sau:

1. Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc

- Chỉ đạo, điều hành và quản lý toàn diện hoạt động của Sở theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông quy định. Chịu trách nhiệm trước pháp luật, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh, Bộ Thông tin và Truyền thông về toàn bộ hoạt động của Sở.

- Trực tiếp chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Quy hoạch, kế hoạch, chiến lược phát triển ngành Thông tin và Truyền thông; Công tác thanh tra; Tổ chức cán bộ, quản lý bộ máy; Kế hoạch, tài chính; Thi đua khen thưởng, kỷ luật; Công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo; Thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Công tác đối ngoại; Công tác bảo vệ chính trị nội bộ, bảo vệ bí mật nhà nước; Công tác Quốc phòng - An ninh - Quân sự. Giữ mối liên hệ với các ban Đảng, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

- Ký các văn bản trình Tỉnh ủy, HĐND tỉnh, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Trực tiếp phụ trách Phòng Thanh tra. Là chủ tài khoản thứ nhất của cơ quan.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành và phối hợp công tác tại các địa bàn: Thành phố Ninh Bình, Thành phố Tam Điệp.  

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, Tổ công tác và công tác khác theo phân công, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Bộ Thông tin và Truyền thông.

- Ủy quyền cho một đồng chí Phó Giám đốc điều hành các hoạt động của cơ quan khi đi vắng.

2. Đồng chí Trần Thị Thảo, Phó Giám đốc

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, ủy quyền; Thay mặt Giám đốc điều hành cơ quan khi Giám đốc đi vắng; Là người phát ngôn của Sở.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành các lĩnh vực công tác: Báo chí, tuyên truyền; Xuất bản, in và phát hành; Thông tin đối ngoại; Thông tin cơ sở và hoạt động truyền thanh, truyền hình cấp huyện; Thông tin điện tử; Quảng cáo trên báo chí, trên môi trường mạng, trên xuất bản phẩm; Công tác cải cách hành chính của Sở; Quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO; Quản lý cơ sở vật chất, trang thiết bị của Sở; Công tác hành chính quản trị, văn thư, lưu trữ, pháp chế; Công tác phòng cháy, chữa cháy; Giữ mối liên hệ với các Sở, ban, ngành, tổ chức đoàn thể.

- Chịu trách nhiệm về biên tập, nội dung: Trang thông tin điện tử tổng hợp của Sở; các trang mạng xã hội của Sở; bản tin và các ấn phẩm tuyên truyền khác do Sở thực hiện.

- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng những văn bản có nội dung quan trọng, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành; nội dung mới chưa có đầy đủ căn cứ pháp luật điều chỉnh, nội dung chưa được phân công, ủy quyền phụ trách phải báo cáo, thống nhất nội dung với Giám đốc Sở trước khi ban hành.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Thông tin - Báo chí - Xuất bản; Ban biên tập của Trang thông tin điện tử tổng hợp và Đặc san; Văn phòng Sở.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành và phối hợp công tác tại các địa bàn, đơn vị: Huyện Kim Sơn, huyện Yên Khánh, huyện Hoa lư; Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh; Báo Ninh Bình; Hội Nhà báo; Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh; các cơ quan đại diện báo chí Trung ương tại Ninh Bình; Các đơn vị, doanh nghiệp hoạt động thuộc lĩnh vực báo chí, in ấn,  xuất bản, thông tin tuyên truyền; các cơ quan phát hành bản tin.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, Tổ công tác và thực hiện các công tác khác theo phân công, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

- Phối hợp với đồng chí Phó Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền điều hành khi Giám đốc Sở đi vắng.

3. Đồng chí Tạ Quang Phương, Phó Giám đốc Sở

- Chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở và pháp luật về quyết định của mình trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn được phân công, ủy quyền.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo, điều hành lĩnh các lĩnh vực công tác: Bưu chính; Viễn thông; Tần số vô tuyến điện; Công nghiệp công nghệ thông tin; Chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ thông tin, giao dịch điện tử, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; Nâng cao nhận thức, phổ cập kỹ năng số, đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực số; An toàn thông tin mạng; Nghiên cứu, ứng dụng các tiến bộ khoa học công nghệ; Đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ phòng chống lụt bão, giảm nhẹ thiên tai.

- Thẩm định và ký thay Giám đốc Sở những văn bản thuộc lĩnh vực được phân công phụ trách. Riêng những văn bản có nội dung quan trọng, nhạy cảm, liên quan đến nhiều cấp, ngành; nội dung mới chưa có đầy đủ căn cứ pháp luật điều chỉnh, nội dung chưa được phân công, ủy quyền phụ trách phải báo cáo, thống nhất nội dung với Giám đốc Sở trước khi ban hành.

- Trực tiếp phụ trách: Phòng Công nghệ - Bưu chính - Viễn thông; Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông.

- Theo dõi, chỉ đạo hoạt động của ngành, phối hợp công tác tại các địa bàn, đơn vị: Huyện Nho Quan, huyện Yên Mô, huyện Gia Viễn; các doanh nghiệp bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

- Tham gia các Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, Hội đồng, Tổ công tác và thực hiện các công tác khác theo phân công, chỉ đạo của Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở.

- Phối hợp với đồng chí Phó Giám đốc khi được Giám đốc ủy quyền điều hành khi Giám đốc Sở đi vắng. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Tỉnh ủy, UBND tỉnh và Giám đốc Sở phân công.

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
3103937

Trực tuyến: 16

Hôm nay: 5167

Hôm qua: 6384