Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Hệ thống văn bản
quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-che-do-lam-viec-quan-he-cong-tac-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tuyen-truyen-ky-niem-80-nam-ngay-bac-ho-ve-nuoc-2811941-2812021 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
bao-cao-nhanh-ket-qua-thuc-hien-chu-de-cong-tac-nam-2021-cua-bch-dang-bo-tinh Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
huong-dan-day-manh-tuyen-truyen-phong-chong-dich-benh-covid-19-va-phat-trien-kinh-te-xa-hoi-trong-trang-thai-binh-thuong-moi Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tuyen-truyen-hoi-nghi-van-hoa-toan-quoc-trien-khai-thuc-hien-nghi-quyet-dai-hoi-xiii-cua-dang Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
chi-thi-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-tang-cuong-cong-tac-bao-ve-moi-truong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
bao-cao-ket-qua-lanh-dao-thuc-hien-nhiem-vu-9-thang-trong-tam-cong-tac-quy-iv-nam-2021 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-ve-phat-huy-vai-tro-lanh-dao-cua-cap-uy-dang-trong-thuc-hien-nhiem-vu Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ngay-1852021-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chit-thi-so-05-cttw-ngay-1552016-cua-bo-chinh-tri-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ke-hoach-thuc-hien-ket-luan-so-01-kltw-ngay-1852021-cua-bo-chinh-tri-ve-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-05-cttw-ngay-1552016-cua-bo-chinh-tri-ve-day-manh-hoc-tap-va-lam-theo-tu-tuong-dao-duc-phong-cach-ho-chi-minh Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
trien-khai-thuc-hien-chi-thi-so-07-cttw-cua-ban-vi-thu Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
lanh-dao-chi-dao-tiep-tuc-van-dong-tham-gia-phong-chong-dich-covid-19-nam-2021 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
thong-tri-ve-lanh-dao-dai-hoi-doan-cac-cap-va-dai-hoi-dai-bieu-doan-thanh-nien-cong-san-ho-chi-minh-tinh-ninh-binh-lan-thu-xiv-nhiem-ky-2022-2027 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-chu-truong-khuyen-khich-va-bao-ve-can-bo-nang-dong-sang-tao-vi-loi-ich-chung Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
quy-dinh-ve-chuc-nang-nhiem-vu-quyen-han-che-do-lam-viec-quan-he-cong-tac-cua-ban-chi-dao-trung-uong-ve-phong-chong-tham-nhung-tieu-cuc Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
trien-khai-ket-luan-so-82-kltu-ngay-2382021-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
thuc-hien-thong-bao-ket-luan-cua-ban-thuong-vu-tinh-uy-ve-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
chi-dao-cong-tac-phat-trien-dang-vien-nam-2021-va-trong-nhiem-ky-2020-2025 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-chu-truong-khuyen-khich-va-bao-ve-can-bo-nang-dong-sang-tao-vi-loi-ich-chung Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ket-luan-cua-bo-chinh-tri-ve-viec-tiep-tuc-thuc-hien-chi-thi-so-48-cttw-ngay-22102010-cua-bo-chinh-tri-khoa-x-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-dang-doi-voi-cong-tac-phong-chong-toi-pham-trong-tinh-hinh-moi Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
du-hoi-nghi-chuyen-de-nang-cao-chat-luong-sinh-hoat-chi-bo-trong-co-quan-don-vi-su-nghiep Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
gui-loi-keu-goi-cua-tong-bi-thu-nguyen-phu-trong Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tiep-tuc-tang-cuong-cong-tac-phong-chong-dich-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-vay-von-de-tra-luong-ngung-viec-do-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tuyen-truyen-ky-niem-130-nam-ngay-sinh-dong-chi-vo-van-tan Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
thong-bao-nhanh-ket-qua-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
cam-ket-thuc-hien-nghi-quyet-chi-thi-quy-dinh-cua-dang-va-chu-de-cong-tac-nam-2021-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
day-manh-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-toan-quoc-lan-thu-xiii-cua-dang Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tuyen-truyen-ket-qua-ky-hop-thu-10-quoc-hoi-khoa-xiv Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tuyen-truyen-ky-niem-75-nam-ngay-tong-tuyen-cu-dau-tien-0601146-06012021 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
khao-sat-xay-dung-nghi-quyet-chuyen-de-ve-tang-cuong-su-lanh-dao-cua-cap-uy-dang-trong-xay-dung-va-thuc-hien-van-hoa-cong-so-van-hoa-doanh-nghiep Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
gui-de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
thuc-hien-chinh-sach-ho-tro-vay-von-de-tra-luong-ngung-viec-do-anh-huong-boi-dai-dich-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
gui-tai-lieu-tuyen-truyen Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
day-manh-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-tinh-ninh-binh-lan-thu-xxii-nhiem-ky-2020-2025 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tang-cuong-cong-tac-ket-nap-dang-vien-nam-2020 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
gui-de-cuong-tuyen-truyen-ky-niem-90-nam-ngay-truyen-thong-nganh-tuyen-giao-cua-dang-0181930-0182020 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
trieu-tap-dai-bieu-du-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-i-nhiem-ky-2020-2025 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
tang-cuong-cong-tac-tuyen-truyen-dai-hoi-dai-bieu-dang-bo-khoi-co-quan-va-doanh-nghiep-tinh-lan-thu-i-nhiem-ky-2020-2025 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
huong-dan-mot-so-noi-dung-lien-quan-toi-nghi-le-va-tuyen-truyen-dai-hoi-dang-cac-cap Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
trien-khai-thuc-hien-cong-van-so-81-cvtw-ngay-2032020-cua-thuong-truc-ban-bi-thu Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
bao-cao-hang-ngay-tinh-hinh-phong-chong-dich-benh-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
lui-thoi-gian-sinh-hoat-chi-bo-dinh-ky-va-lich-duyet-van-kien-de-an-nhan-su-dai-hoi Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
phong-chong-dich-benh-covid-19 Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
ke-hoach-cua-ban-bi-thu-thuc-hien-nghi-quyet-35-nqtw-cua-bo-chinh-tri-khoa-xii-ve-tang-cuong-bao-ve-nen-tang-tu-tuong-cua-dang-dau-tranh-phan-bac-cac-quan-diem-sai-trai-thu-dich-trong-tinh-hinh-moi Chi bộ Sở Thông tin và Truyền thông
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692790

Trực tuyến: 8

Hôm nay: 39