Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Hệ thống văn bản
cong-bo-he-thong-quan-ly-chat-luong-tai-so-thong-tin-va-truyen-thong-tinh-ninh-binh-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015-doi-voi-hoat-dong-quan-ly-nha-nuoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-linh-vuc-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-linh-vuc-phat-thanh-truyen-hinh-va-thong-tin-dien-tu Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-xuat-ban-in-phat-hanh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-linh-vuc-bao-chi Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-quan-ly-va-su-dung-trang-thiet-bi-van-phong-o-to-co-quan Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-to-cao Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-ve-viec-thanh-lap-ban-chi-dao-va-to-cong-tac-giup-viec-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
ve-viec-mo-rong-va-chuyen-doi-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-cong-bo-he-thong-iso-90012015-ban-cong-bo Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-ban-hanh-va-ap-dung-tai-lieu-he-thong-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-kiem-soat-thong-tin-da-ng-van-ba-n Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-quan-ly-rui-ro-va-co-hoi Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-danh-gia-noi-bo Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-kiem-soat-su-khong-phu-hop-va-hanh-dong-khac-phuc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-dang-ky-thu-tin-hieu-truyen-hinh-nuoc-ngoai-truc-tiep-tu-ve-tinh-tvro Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-sua-doi-bo-sung-chung-nhan-dang-ky-thu-tin-hieu-truyen-hinh-nuoc-ngoai-truc-tiep-tu-ve-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-gia-han-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-chu-so-huu-dia-chi-tru-so-cua-to-chuc-doanh-nghiep-da-duoc-cap-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-trung-bay-anh-va-cac-hinh-thuc-thong-tin-khac-ben-ngoai-tru-so-co-quan-dai-dien-nuoc-ngoai-to-chuc-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-trong-nuoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thay-doi-noi-dung-ghi-trong-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-dia-phuong Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-xac-nhan-dong-y-to-chuc-hop-bao-trong-nuoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-xac-nhan-dong-y-to-chuc-hop-bao-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh Văn bản quản lý ISO
QT- 14/TTBCXB
qt-14ttbcxb Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-doi-giay-phep-hoat-dong-in-xbp Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-in-gia-cong-xuat-ban-pham-cho-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-nhap-khau-xuat-ban-pham-khong-kinh-doanh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-to-chuc-trien-lam-hoi-tro-xbp Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh-xbp Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-in Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-sua-doi-bo-sung-giay-phep-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-khi-het-han Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-khi-bi-mat-hoat-hu-hong-khong-su-dung-duoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-van-ban-xac-nhan-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh-van-phong-giao-dich-dia-chi-dat-hoac-cho-thue-may-chu-cua-doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-g1-tren-mang Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-co-cau-to-chuc-cua-doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-g2-g3-g4-tren-mang-do-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-chuyen-doi-cong-ty-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doanh-nghiep-thay-doi-von-gop-dan-den-thay-doi-tha Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-phuong-thuc-pham-vi-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-g1-tren-mang-da-duoc-phe-duyet Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-ten-mien-khi-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-tren-trang-thong-tin-dien-tu-tren-internet-kenh-phan-phoi-tro-choi-tren-mang-vien-thong-di-dong-the-loai-tro-choi-g2g3g4-thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh-cua-doanh-ngh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-to-chuc-cuoc-thanh-tra Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-hai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-to-cao Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-quan-ly-cong-tac-van-thu Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-to-chuc-cac-cuoc-hop-giao-ban Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-xay-dung-cac-bao-cao-tong-hop-dinh-ky Văn bản quản lý ISO
muc-tieu-chat-luong-nam-2019 Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-ve-viec-kien-toan-ban-chi-dao-duy-tri-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012008-vao-hoat-dong-quan-ly-hanh-chinh-nha-nuoc Văn bản quản lý ISO
ke-hoach-ve-viec-mo-rong-va-chuyen-doi-he-thong-quan-ly-chat-luong-theo-tcvn-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
ke-hoach-danh-gia-nam-2019 Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-thanh-lap-bcd-iso-90012015 Văn bản quản lý ISO
ke-hoach-chuyen-doi-iso-90012008-sang-90012015 Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-xu-ly-don-cap-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-tiep-cong-dan-cap-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-to-cao-tai-cap-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-hai-tai-cap-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-giai-quyet-khieu-nai-lan-dau-tai-cap-tinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thong-bao-thay-doi-co-cau-to-chuc-cua-doanh-nghiep-cung-cap-tro-choi-dien-tu-g2-g3-g4-tren-mang-do-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-chuyen-doi-cong-ty-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doanh-nghiep-thay-doi-von-gop-dan-den-thay-doi-thanh-vien-gop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thong-bao-thay-doi-ten-mien-khi-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-tren-trang-thong-tin-dien-tu-tren-internet-kenh-phan-phoi-tro-choi-tren-mang-vien-thong-di-dong-the-loai-tro-choi-g2g3g4-thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh-cua-doanh-nghiep Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thong-bao-thay-doi-co-cau-to-chuc-cua-doanh-nghiep-cung-cap-tro-choi-dien-tu-g1-tren-mang-do-chia-tach-hop-nhat-sap-nhap-chuyen-doi-cong-ty-theo-quy-dinh-cua-phap-luat-ve-doanh-nghiep-thay-doi-von-gop-dan-den-thay-doi-thanh-vien-gop-von-hoa Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-dia-chi-tru-so-chinh-van-phong-giao-dich-dia-chi-dat-hoac-cho-thue-may-chu-cua-doanh-nghiep-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-g1-tren-mang Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-thong-bao-thay-doi-chu-so-huu-dia-chi-tru-so-cua-to-chuc-doanh-nghiep-da-duoc-cap-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-khi-bi-mat-hoac-hu-hong-khong-su-dung-duoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-van-ban-xac-nhan-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-van-ban-xac-nhan-thong-bao-hoat-dong-buu-chinh-khi-bi-mat-hoac-hu-hong-khong-su-dung-duoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-buu-chinh-khi-het-han Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-sua-doi-bo-sung-giay-phep-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-buu-chinh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-gia-han-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-sua-doi-bo-sung-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-thiet-lap-trang-thong-tin-dien-tu-tong-hop Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-sua-doi-bo-sung-chung-nhan-dang-ky-thu-tin-hieu-truyen-hinh-nuoc-ngoai-truc-tiep-tu-ve-tinh-tvro Văn bản quản lý ISO
cap-dang-ky-thu-tin-hieu-truyen-hinh-nuoc-ngoai-truc-tiep-tu-ve-tinh-tvro Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-phat-hanh-thong-cao-bao-chi Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cho-phep-hop-bao-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cho-phep-hop-bao-trong-nuoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cho-phep-dang-tin-bai-phat-bieu-tren-phuong-tien-thong-tin-dai-chung-cua-dia-phuong-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-xuat-ban-ban-tin-trong-nuoc Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cho-phep-thanh-lap-va-hoat-dong-cua-co-quan-dai-dien-phong-vien-thuong-tru-o-trong-nuoc-cua-co-quan-bao-chi Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-trung-bay-tranh-anh-va-cac-hinh-thuc-thong-tin-khac-ben-ngoai-tru-so-co-quan-dai-dien-nuoc-ngoai-to-chuc-nuoc-ngoai Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-in Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-dang-ky-hoat-dong-phat-hanh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-doi-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-lai-giay-phep-hoat-dong-in-xuat-ban-pham Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-chuyen-nhuong-may-photocopy-mau-may-co-chuc-nang-photocopy-mau Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-thay-doi-thong-tin-dang-ky-hoat-dong-co-so-in Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-cap-giay-phep-xuat-ban-tai-lieu-khong-kinh-doanh Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thuc-hien-hanh-dong-phong-ngua Văn bản quản lý ISO
quy-trinh-thuc-hien-hanh-dong-khac-phuc Văn bản quản lý ISO
Sổ tay chất lượng
so-tay-chat-luong Văn bản quản lý ISO
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-ap-dung-he-thong-quan-ly-chat-luong-phu-hop-tieu-chuan-quoc-gia-tcvn-90012008 Văn bản quản lý ISO
ke-hoach-trien-khai-to-chuc-thuc-hien-chu-de-nam-2017neu-guong-ve-dao-duc-va-trach-nhiem-thuc-thi-cong-vu-cua-doi-ngu-can-bo-dang-vien-cong-chuc Văn bản quản lý ISO
quy-dinh-muc-gia-cuoc-toi-da-va-chinh-sach-mien-giam-gia-cuoc-dich-vu-nhan-gui-ho-so-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-va-dich-vu-chuyen-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich Văn bản quản lý ISO
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692803

Trực tuyến: 7

Hôm nay: 52