Thứ Hai, 03/10/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình
Hệ thống văn bản
van-ban-ve-chuyen-doi-so Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quyet-dinh-ve-viec-ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-su-dung-chung-cong-trinh-ha-tang-ky-thuat-trong-do-thi-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
vv-to-chuc-hoat-dong-nhan-ngay-vien-thong-va-xa-hoi-thong-tin-the-gioi-2020 Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
sua-doi-bo-sung-mot-so-noi-dung-cua-thong-tu-so-302011tt-btttt-ngay-31-thang-10-nam-2011-cua-bo-truong-bo-thong-tin-va-truyen-thong-quy-dinh-ve-chung-nhan-hop-quy-va-cong-bo-hop-quy-doi-voi-san-pham-hang-hoa-chuyen-nganh-cong-nghe-thong-tin-va-truyen Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
vv-tang-cuong-cong-tac-bao-dam-an-toan-an-ninh-buu-chinh-phuc-vu-dai-hoi-dang-bo-cac-cap-va-nang-cao-hieu-qua-phong-chong-viec-chap-nhan-van-chuyen-va-phat-hanh-lau-hang-cam-qua-duong-buu-chinh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ve-viec-tang-cuong-cong-tac-quan-ly-tan-so-va-thiet-bi-vo-tuyen-dien-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-dich-vu-truy-nhap-internat-tren-mang-vien-thong-di-dong-mat-dat Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-dich-vu-truy-nhap-internet-bang-rong-co-dinh-mat-dat Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-chuan-ky-thuat-quoc-gia-ve-chat-luong-dich-vu-thoai-tren-mang-vien-thong-co-dinh-mat-dat Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-dinh-ve-quan-ly-hoat-dong-doi-voi-cac-diem-truy-nhap-internet-cong-cong-diem-cung-cap-dich-vu-tro-choi-dien-tu-cong-cong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-bo-tieu-chi-xa-dat-chuan-nong-thon-moi-kieu-mau-tinh-ninh-binh-giai-doan-2019-2020 Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-ve-quan-ly-chat-luong-dich-vu-buu-chinh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-muc-gia-cuoc-toi-da-dich-vu-buu-chinh-pho-cap Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
sua-doi-bo-sung-mot-so-dieu-cua-nghi-dinh-so-722013nd-cp-ngay-15-thang-7-nam-2013-cua-chinh-phu-ve-quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-han-muc-khuyen-mai-doi-voi-dich-vu-thong-tin-di-dong-mat-dat Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-muc-gia-cuoc-toi-da-dich-vu-tren-mang-truyen-so-lieu-chuyen-dung-cua-cac-co-quan-dang-nha-nuoc Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-hoach-su-dung-kenh-tan-so-phat-thanh-fm Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-ve-viec-chuyen-mang-vien-thong-di-dong-mat-dat-giu-nguyen-so Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-dinh-quan-ly-cap-vien-thong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-mot-so-noi-dung-va-bien-phap-thi-hanh-quyet-dinh-so-452016qd-ttg-ngay-19-thang-10-nam-2016-cua-thu-tuong-chinh-phu-ve-viec-tiep-nhan-ho-so-tra-ket-qua-giai-quyet-thu-tuc-hanh-chinh-qua-dich-vu-buu-chinh-cong-ich Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
ban-hanh-quy-dinh-ve-cap-giay-phep-xay-dung-doi-voi-cong-trinh-tram-thu-phat-song-thong-tin-di-dong-tren-dia-ban-tinh-ninh-binh Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
sua-doi-bo-sung-dieu-15-cua-nghi-dinh-so-252011nd-cp-ngay-06-thang-4-na-2011-cua-chinh-phu-quy-dinh-chi-tiet-va-huong-dan-thi-hanh-mot-so-dieu-cua-luat-vien-thong-va-dieu-30-cua-nghi-dinh-so-1742013nd-cp-ngay-13112013-cua-chinh-phu-quy-dinh-xu-phat Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-chi-tiet-thuc-hien-tieu-chi-thong-tin-va-truyen-thong-trong-bo-tieu-chi-quoc-gia-ve-xa-nong-thon-moi-giai-doan-2016-2020 Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quan-ly-cung-cap-su-dung-dich-vu-internet-va-thong-tin-tren-mang Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
quy-dinh-viec-to-chuc-va-dam-bao-thong-tin-lien-lac-phuc-vu-cong-tac-chi-dao-dieu-hanh-phong-chong-thien-tai Văn bản lĩnh vực Bưu chính - Viễn thông
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1692814

Trực tuyến: 11

Hôm nay: 63