Thứ Ba, 05/12/2023
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 6/2023

Thứ hai, 05/06/2023

Sáng ngày 05/6, tại Hội trường tầng 3, Trung tâm tích hợp dữ liệu tỉnh Ninh Bình, Sở Thông tin và Truyền thông đã trang nghiêm tổ chức sinh hoạt chính trị dưới nghi thức chào cờ đầu tuần tháng 6/2023. Dự buổi sinh hoạt chính trị có các đồng chí lãnh đạo Sở cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc Sở. 

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, tổ đảng Thanh tra kể câu chuyện về Bác Hồ


Sau nghi thức chào cờ, đồng chí Nguyễn Thị Thanh Hương, tổ đảng Thanh tra đã kể câu chuyện về Bác Hồ với tựa đề “Học cách làm báo của Bác Hồ” (Trích nguồn: Cuốn Học tập tấm gương đạo đức Bác Hồ, Nxb Thanh Niên, năm 2007)

Báo chí Cách mạng Việt nam là tiếng nói của Đảng, Nhà nước và các tổ chức chính trị, xã hội,  nghề nghiệp, là diễn đàn tin cậy của Nhân dân, Báo chí tuyên truyền, phổ biến đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, phản ánh nguyện vọng chính đáng của các tầng lớp Nhân dân. Báo chí cũng là một vũ khí sắc bén chống lại các thế lực thù địch của cách mạng, đấu tranh chống tiêu cực, bảo vệ lợi ích của Nhân dân. Ngày nay, trong kỷ nguyên mới hội nhập và phát triển, dưới ánh sáng của chủ nghĩa Mác - Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh, báo chí cách mạng Việt Nam tiếp tục phát huy truyền thống làm cho báo chí nước nhà luôn luôn xứng đáng là diễn đàn của nhân dân, tiếng nói của Đảng và Nhà nước, góp phần tạo nên sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng và bảo vệ đất nước.

Trong những năm qua, báo chí nước ta đã có bước phát triển nhanh chóng, mạnh mẽ về nhiều mặt; đòi hỏi Báo chí phải đảm bảo tính tư tưởng, giáo dục, chiến đấu, chân thật và thẩm mỹ; phải kiên quyết đấu tranh với các biểu hiện xa rời tôn chỉ mục đích và lập trường chính trị của Báo chí cách mạng; phải chống khuynh hướng thương mại hoá, chạy theo lợi nhuận; phải chống hiện tượng lợi dụng báo chí và tự do ngôn luận để làm lộ bí mật quốc gia, thông tin kích động dư luận, xúc phạm và trù dập công dân. Báo chí phải góp phần vào việc xây dựng con người mới, nâng cao dân trí, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân; tiếp thu những tinh hoa văn hoá của nhân loại, đồng thời đấu tranh chống ảnh hưởng xấu độc của văn hoá ngoại lai, góp phần bảo vệ và xây dựng văn hoá Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc.

Đối với Sở Thông tin và Truyền thông là cơ quan chuyên môn quản lý nhà nước về lĩnh vực thông tin báo chí xuất bản, in, phát hành; phát thanh truyền hình, thông tin điện tử, thông tin đối ngoại và  thông tin cơ sở. Trong những năm qua, Sở đã làm tốt công tác quản lý báo chí, định hướng cho các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích. 

Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt chính trị dưới hình thức chào cờ

 Đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở tuyên dương tập thể và cá nhân có thành tích xuất sắc trong tháng 5

Tại buổi sinh hoạt chính trị, đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở đã đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ của cơ quan trong tháng 5, triển khai một số nhiệm vụ trọng tâm trong tháng 6/2023, đồng thời tuyên dương tập thể Phòng Thanh tra và cá nhân đồng chí Đinh Đình Hiếu, chuyên viên Phòng Công nghệ Bưu chính - Viễn thông đã có thành tích xuất sắc, hoàn thành các nhiệm vụ tháng 5 năm 2023.

Minh Dũng

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
3504593

Trực tuyến: 15

Hôm nay: 271

Hôm qua: 5375