Thứ Ba, 21/05/2024
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin và Truyền thông Ninh Bình 

Đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông chính sách

Thứ hai, 28/08/2023
  • Đánh giá cho bài viết:
  • 0 điểm ( 0 đánh giá )

Truyền thông chính sách có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng, là một trong những chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan lãnh đạo, quản lý trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị. Truyền thông chính sách được hiểu một cách ngắn, gọn là quá trình trao đổi thông tin về chính sách của các cơ quan có thẩm quyền để thực hiện chủ trương, đường lối, nghị quyết của Đảng về một lĩnh vực cụ thể nào đó nhằm góp phần làm cho mọi người nâng cao nhận thức và thay đổi hành vi cho phù hợp với tiến trình phát triển của cộng đồng và toàn xã hội. Đây còn là kênh thông tin ngược để lấy ý kiến nhân dân khi xây dựng các loại chính sách mới hay điều chỉnh chính sách hiện tại, tạo ra sự đồng thuận xã hội. Làm tốt công tác truyền thông chính sách sẽ mở ra những nguồn lực lớn, tạo nên sức mạnh lớn, hiệu quả cao trong xây dựng, thực thi chính sách.

Toàn cảnh Hội nghị - Ảnh: BC

Ở tỉnh Ninh Bình, trong những năm qua, công tác truyền thông các chủ trương, đường lối, chính sách luôn được cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ tỉnh đến cơ sở đặc biệt coi trọng, với phương châm truyền thông phải đi trước để thống nhất và nâng cao nhận thức, tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội. Bằng các hình thức truyền thông đa dạng, phong phú, công tác truyền thông chính sách đã góp phần quan trọng vào mọi mặt của đời sống xã hội. Những kết quả to lớn của tỉnh ta đã đạt được trong thời gian qua về công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng; phát triển kinh tế xã hội; xây dựng nông thôn mới; chính sách thu hút đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp của tỉnh; năm 2022 tỉnh tự cân đối ngân sách Nhà nước; công tác tuyên truyền phát triển về du lịch; xây dựng kết cấu hạ tầng; thành tựu giáo dục đào tạo; công tác phòng, chống dịch COVID-19; chính sách giảm nghèo, xây nhà cho các đối tượng chính sách; an ninh, quốc phòng; đấu tranh chống tham nhũng, tiêu cực... có sự đóng góp hết sức quan trọng của công tác truyền thông chính sách. Không những thế, công tác truyền thông chính sách còn góp phần giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa, cách mạng của quê hương, xây dựng bản sắc Ninh Bình, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao, phong phú và đa dạng về đời sống tinh thần của nhân dân... Nét nổi bật ở tỉnh ta là các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh đã chủ động truyền thông và cung cấp thông tin cho báo chí đảm bảo tính công khai, minh bạch và đáp ứng tốt nhu cầu thông tin. Các cơ quan báo chí thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong công tác truyền thông chính sách, xây dựng và duy trì chuyên mục lấy ý kiến người dân về các dự thảo Luật, các văn bản, quy định, chính sách mới để mọi người dân được tiếp cận với các chính sách mới từ khâu hoạch định, ban hành và thực thi chính sách…

Tuy nhiên, trong hoạt động thực tiễn triển khai công tác truyền thông chính sách vẫn còn những vấn đề hạn chế làm ảnh hưởng không nhỏ đến hiệu quả công tác truyền thông chính sách. Đó là: lãnh đạo một số cơ quan, đơn vị nhận thức chưa đúng, chưa đầy đủ về vai trò, tầm quan trọng của truyền thông chính sách. Nhiều người còn coi đây là việc của báo chí nên chưa chủ động, thiếu sáng tạo, linh hoạt, dẫn đến nhiều tình huống bị động, lúng túng trong việc cung cấp thông tin chính sách truyền thông. Một số chủ trương, chính sách đúng nhưng chưa truyền thông kịp thời dẫn đến người dân chưa hiểu hết nên thực hiện còn khó khăn, không đạt hiệu quả như mong muốn. Công tác truyền thông chính sách có lúc có nơi còn mang tính hình thức, chủ yếu thực hiện qua báo, đài, mạng INTERNET, bản tin, tờ roi, tờ gấp ... chưa thực sự mang lại hiệu quả trong công tác tuyên truyền. Bên cạnh đó, sự cạnh tranh thông tin trên không gian mạng ngày càng diễn ra gay gắt, nhiều thông tin xấu độc xuất hiện có tính chất nói xấu, bôi nhọ, xuyên tạc... các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước diễn ra liên tục. Thực tế đó đòi hỏi các cơ quan, tổ chức, địa phương phải đẩy mạnh hơn nữa công tác truyền thông chính sách trên cơ sở phát huy ưu thế sẵn có nhằm đạt được sự đồng thuận cao về nhận thức, hành động cho công tác này.

Kế hoạch số 118/KH-UBND về truyền thông chính sách trên địa bàn tỉnh Ninh Bình năm 2023 - Ảnh: TT

Để làm tốt công tác truyền thông chính sách, ngày 26/7/2023, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành Kế hoạch số 118/KH-UBND về truyền thông chính sách trên địa bàn Ninh Bình năm 2023; trong đó đề ra 4 nhóm nhiệm vụ về nâng cao nhận thức, trách nhiệm và hành động của các cấp, các ngành về vị trí, vai trò của công tác truyền thông chính sách; thực hiện nghiêm Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh; quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử; đảm bảo cung cấp thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội; chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác quan điểm sai trái, thù địch về những vấn đề dư luận quan tâm tại địa phương góp phần ổn định xã hội, tâm lý người dân, tăng cường niềm tin vào Đảng, Nhà nước. Tập trung đẩy mạnh truyền thông chính sách trên các phương thức truyền thông mới, trong đó tập trung tổ chức quán triệt, chỉ đạo, tuyên truyền nâng cao nhận thức về vai trò và ý nghĩa quan trọng, thiết thực của công tác truyền thông chính sách bằng các hình thức phù hợp. Phát huy vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong vận động, khuyến khích nhân dân quan tâm và tích cực tham gia tuyên truyền, thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các giải pháp chỉ đạo điều hành của tỉnh. Chú trọng truyền thông chính sách cho các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số và cho tất cả các đối tượng, nhất là người yếu thế. Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, của người đứng đầu về vị trí, vai trò của công tác truyền thông chính sách; chủ động triển khai hoạt động truyền thông chính sách trong lĩnh vực quản lý của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương ngay từ khi hoạch định chủ trương, xây dựng nội dung chính sách và quá trình hoàn thiện, ban hành, thực thi chính sách để chủ động. 

Thực hiện Kế hoạch số 118 của UBND tỉnh, hiện đã có 9/18 sở, ban, ngành và 4/8 huyện, thành phố trực thuộc UBND tỉnh ban hành Kế hoạch truyền thông chính sách. Một số đơn vị còn lại vẫn chưa ban hành được kế hoạch để triển khai thực hiện nhiệm vụ. Mong rằng trong thời gian tới các cơ quan, đơn vị khẩn trương ban hành kế hoạch truyền thông chính sách theo sự chỉ đạo và đáp ứng nhu cầu thông tin về chính sách của các tầng lớp nhân dân. 

Với chức năng nhiệm vụ được Ủy ban nhân dân tỉnh giao, trong thời gian tới, Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp chặt chẽ với Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và các cơ quan, đơn vị có liên quan chủ động định hướng, cung cấp thông tin chính xác, kịp thời cho các cơ quan báo chí, truyền thông về những vấn đề dư luận xã hội quan tâm tại địa phương. Đồng thời, quản lý chặt chẽ thông tin trên báo chí, mạng xã hội, trang thông tin điện tử đảm bảo cung cấp thông tin chính thống, tích cực về đời sống xã hội trên báo chí, mạng xã hội. Đôn đốc, theo dõi, kiểm tra việc thực hiện phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí tại các cơ quan, đơn vị theo quy định của pháp luật, đồng thời, xây dựng mạng lưới kết nối truyền thông chính sách và người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí trên địa bàn tỉnh để  góp phần tạo sự đồng thuận, nâng cao hiệu quả, hiệu lực trong việc thực thi chính sách.

Phương Thảo
Phó Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Khảo sát

Bạn quan tâm mục gì nhất trong Website của chúng tôi?

Thống kê truy cập
Tổng lượt truy cập
5015455

Trực tuyến: 39

Hôm nay: 3075

Hôm qua: 247017