Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án trong Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025

Thứ năm, 28/07/2022

Ngày 27/7/2022, tại Hà Nội, Bộ TT&TT đã tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp và trực tuyến.


Thứ trưởng Bộ TT&TT Phạm Anh Tuấn đã chủ trì hội nghị. Tham dự có đại diện các lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, Bộ Kế hoạch và Đầu tư; các Sở TT&TT tỉnh, thành phố… Tại điểm cầu tỉnh Ninh Bình, đồng chí Đoàn Thanh Hải, Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì Hội nghị, tham dự còn có lãnh đạo các sở, ngành, đơn vị liên quan. 

 Bộ Thông tin và Truyền thông tổ chức hội nghị để các cơ quan, đơn vị khẩn trương rà soát, xây dựng, đề xuất kế hoạch thực hiện, góp phần vào việc thực hiện thành công các mục tiêu, nhiệm vụ về thông tin và truyền thông trong các Chương trình mục tiêu quốc gia và sự phát triển của Ngành TT&TT trong giai đoạn 2021-2025.

Trong thời gian qua, thực hiện Nghị quyết của Quốc hội về phê duyệt chủ trương đầu tư các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành các Chương trình mục tiêu quốc gia và các Quyết định có liên quan như sau: Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030; giai đoạn 1: 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025.

Quyết định số 02/2002/QĐ-TTg về Quy định các nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 07/2022/QĐ-TTg về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định 39/2001/QĐ-TTg về quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bằng và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I: Từ năm 2021 – 2025; Quyết định số 318/QĐ-TTg về việc ban hành Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021 – 2025.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cho biết, trong các chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2021-2025 đều có các nội dung thành phần, dự án về thông tin và truyền thông và được Thủ tướng Chính phủ giao cho Bộ TT&TT chủ trì hướng dẫn, chỉ đạo, tổ chức thực hiện phù hợp với đặc thù cơ chế quản lý của mỗi Chương trình. Cụ thể: Chương trình MTQG về giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới, Chương trình MTQG phát triển kinh tế- xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2011-2030.

Đặc biệt, Bộ TT&TT có nhiệm vụ thực hiện thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi nhằm đổi mới và nâng cao năng lực công tác thông tin tuyên truyền và thông tin đối ngoại góp phần xây dựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đồng thời, hỗ trợ thiết lập các điểm hỗ trợ đồng bào dân tộc thiểu số ứng dụng công nghệ thông tin tại Ủy ban nhân dân cấp xã để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo an ninh trật tự.

Thứ trưởng Phạm Anh Tuấn cũng nhấn mạnh, nhằm thực hiện chức năng, nhiệm vụ của cơ quan quản lý nhà nước trong lĩnh vực thông tin và truyền thông; Triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao, thời gian qua Bộ TT&TT đã chỉ đạo các cơ quan tham mưu của Bộ khẩn trương phối hợp, nghiên cứu các nội dung hướng dẫn thực hiện thuộc trách nhiệm của Bộ. Đến nay, Bộ TT&TT đã ban hành các văn bản hướng dẫn sau: Thông tư số 05/2022/TT; Thông tư số 06/2022/TT; Quyết định số 1127/QĐ-BTTTT ngày 22/6/2022 của Bộ TTTT…Bộ TT&TT đã cơ bản hoàn thành nhiệm vụ hướng dẫn thực hiện các mục tiêu, nội dung, dự án thành phần về thông tin và truyền thông.

Cũng tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đại diện Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao đổi chuyên đề: Cơ chế quản lý, tổ chức thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia được quy định tại Nghị định số 27/2022/NĐ-CP ngày 19/4/2022 của Chính phủ; 

Đại diện Bộ Thông tin và Truyền thông trình bày các chuyên đề: Các chỉ tiêu thuộc tiêu chí thông tin và truyền thông của Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới và Bộ tiêu chí quốc gia về xã nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn thực hiện các nội dung thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Hướng dẫn triển khai thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ thuộc dự án thành phần về thông tin và truyền thông trong CTMTQG giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021-2025; Dự thảo hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ thông tin đối ngoại vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi thuộc CTMTQG PTKTXH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025; Công tác xây dựng kế hoạch thực hiện nội dung về thông tin và truyền thông trong các CTMTQG giai đoạn 2021-2025.

Bảo Lâm

 

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663437

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 21