Thứ Tư, 06/07/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Quyết định ban hành

Quyết định số 27/QĐ-UBND ngày 06/01/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông,UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chi tiết tại đây 

Phụ lục (Ban hành kèm theo Quyết định 27/QĐ-UBND). Chi tiết tại đây

Quyết định số 319/QĐ-UBND ngày 17/04/2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyềngiải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình . Chi tiết tại đây 

Phụ lục (Ban hành kèm theo Quyết định 319/QĐ-UBND). Chi tiết tại đây

Quyết định số 388/QĐ-UBND ngày 13/5/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Phê duyệt Quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông, UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh Ninh Bình. Chi tiết tại đây

Phụ lục 01: (Ban hành kèm theo Quyết định 388/QĐ-UBND). Chi tiết tại đây

Phụ lục 02: (Ban hành kèm theo Quyết định 388/QĐ-UBND). Chi tiết tại đây

 

Quyết định số 389/QĐ-UBND ngày 13/05/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Về việc Công bố Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung, thay thế trong lĩnh vực xuất bản, in và phát hành, báo chí thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Ninh Bình . Chi tiết tại đây 

Phụ lục (Ban hành kèm theo Quyết định 389/QĐ-UBND). Chi tiết tại đây

Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1646107

Trực tuyến: 5

Hôm nay: 217