Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã

Chủ nhật, 24/01/2021

1. Quyết định số 1558/QĐ-UBND ngày 14/12/2020 của UBND tỉnh về giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2021.

2. Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh vê Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

3. Nghị quyết số 84/ND-HĐND ngày 29/7/2021 của Hội đồng nhân dân tỉnh về chủ trương đầu tư dự án Nâng cáo hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

4. Quyết định số 1185/QĐ-UBND ngày 29/10/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

5. Thông báo số 3095/KHĐT-TH ngày 27/12/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo điều chỉnh kế hoạch đầu tư trong năm 2021 (Sở Thông tin và Truyền thông).

6. Văn bản số 3419/STC-ĐT ngày 27/12/2021 của Sở Tài chính về việc thông báo điều chuyển nguồn vốn để thực hiện dự án Sở Thông tin và Truyền thông làm chủ đầu tư.

7. Quyết định số 11/QĐ-STTTT ngày 28/01/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc phê duyệt Thiết kế chi tiết và dự toán dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh - Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

8. Quyết định số 26/QĐ-KHĐT ngày 04/3/2022 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống đài truyền thanh cấp xã.

9. Quyết định số 74/QĐ-STTTT ngày 12/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án: Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

10. Thư Chấp thuận Hồ sơ dự thầu và Trao Hợp đồng đối với Công ty Liên danh Trung tâm Điện tử Viễn thông Thanh Hoà – Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Điện tử Viễn thông Nhật Minh về gói thầu: “Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị” thuộc dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh – Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

11. Thông báo số 10/TB-STTTT ngày 12/5/2022 của Sở Thông tin và Truyền thông về thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị thuộc dự án Nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng Công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh Xây dựng hệ thống Đài truyền thanh cấp xã.

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663436

Trực tuyến: 2

Hôm nay: 20