Thứ Ba, 16/08/2022
Chào mừng bạn đến Sở Thông tin & Truyền thông Ninh Bình

Công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020

Thứ năm, 20/02/2020

1. Quyết định số 1666/QĐ-UBND ngày 10/12/2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020.

2. Thông báo số 2875/KHĐT-TH ngày 30/12/2019 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc thông báo bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2018-2020 nguồn vốn ngân sách cấp tỉnh.

Phụ lục: Thông báo số 2875/KHĐT-TH

3. Kế hoạch số 61/KH-UBND ngày 08/6/2020 của UBND tỉnh về việc Triển khai thực hiện Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động thông tin cơ sở dựa trên ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn tỉnh.

4. Nghị quyết số 86/NQ-HĐND ngày 28/9/2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về Nghị quyết về chủ trương đầu tư dự án Thí điểm 08 Đài Truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng Công nghệ thông tin - Viễn thông năm 2020.

5. Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 13/8/2021 của UBND tỉnh về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020.

6. Quyết định số 233/QĐ-KHĐT ngày 20/8/2021 của Sở Kế hoạch và Đầu tư về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020.

7. Quyết định số 132/QĐ-STTTT ngày 22/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc kết quả lựa chọn nhà thầu gói thầu Cung cấp và lắp đặt thiết bị công trình Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin – viễn thông năm 2020.

8. Thư chấp thuận Hồ sơ dự thầu và Trao hợp đồng đối với Công ty cổ phần phát triển đầu tư xây dựng An Thành.

9. Thông báo số 26/TB-STTTT ngày 22/11/2021 của Sở Thông tin và Truyền thông về việc Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Thí điểm 8 Đài truyền thanh cấp xã trên địa bàn tỉnh Ninh Bình ứng dụng công nghệ thông tin - viễn thông năm 2020

 

Bài viết khác
Văn bản điện tử
Một cửa điện tử
Thông kế truy cập
Số lượt truy cập
1663437

Trực tuyến: 3

Hôm nay: 21